Privacy Policy

Privacy Policy Studio Pedicare

Studio Pedicare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.


Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Studio Pedicare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Studio Pedicare ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Studio Pedicare
Trommelaarshoeve 223
7326VW
Apeldoorn


Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Studio Pedicare verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het aangaan van overeenkomsten/contracten podotherapeuten.
– Maken van volledige facturen voor zorgverzekeraar.Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam, adres, postcode en woonplaats.
– Telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. 
– Geboortedatum en BSN-nummer.
-Gegevens over gezondheid en medicijnlijst.

 

Verstrekking aan derden

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Studio Pedicare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Rechten omtrent je gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met mij contact op te nemen. Komt u hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!